DLP diensten Louwies Peter bvba

 1. Diensten Louwies Peter bvba zal bij de uitoefening van haar opdrachten een volstrekte
  beroepsdiscretie in acht nemen. Enkel met goedkeuring vanwege de opdrachtgever mag zijn
  naam als referentie aangewend worden.
  Anderzijds verbindt de opdrachtgever zich ertoe de adviezen, rapporten, briefwisseling etc. van
  Diensten Louwies Peter bvba enkel voor eigen gebruik aan te wenden en niet aan derden, om
  bezwarende titel of niet, ter beschikking te stellen.
  De opdrachtgever mag zich opzichtens derden slechts steunen op adviezen, rapporten etc.
  van Diensten Louwies Peter bvba mits uitdrukkelijke toestemming vanwege Diensten Louwies
  Peter bvba.
 2. De tussenkomsten van Diensten Louwies Peter bvba dienen als inspannings- en niet als
  resultaatsverbintenissen opgevat te worden.
  De opdrachtgever verbindt zich ertoe op loyale wijze aan Diensten Louwies Peter bvba alle
  gewenste informatie ter beschikking te stellen teneinde een optimaal resultaat van de
  tussenkomst van Diensten Louwies Peter bvba te bekomen.
  Diensten Louwies Peter bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele missingen
  of schade ten gevolge van verstrekte adviezen.
 3. Klachten omtrent de prestaties en diensten van Diensten Louwies Peter bvba dienen uiterlijk
  acht kalenderdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan Diensten Louwies Peter
  bvba meegedeeld te worden, zo niet wordt de facturatie als definitief aanvaard beschouwd.
 4. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Zutendaal.
 5. Op vervallen, niet-betaalde facturen is van rechtswege de wettelijke intrest verschuldigd.
  Elke begonnen maand wordt voor een volledige maand aangerekend.
 6. Van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling zal op de hoofdsom van de factuur een
  forfaitaire schade van 10 % berekend worden bij niet-betaling van de factuur op vervaldag.
 7. Diensten Louwies Peter bvba behoudt zich het recht voor alle lopende opdrachten voor de
  opdrachtgever te schorsen dan wel definitief te staken met eindafrekening van de geleverde
  prestaties, indien de opdrachtgever één van de algemene of bijzonder overeengekomen
  voorwaarden niet respecteert.
 8. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd om kennis te nemen
  van het geschil.
 9. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn op alle opdrachten van Diensten Louwies Peter
  bvba toepasselijk, behoudens afwijkende, schriftelijke bepalingen.

DLP AANGIFTE-SUCCESSIE:
Peter Louwies