50% goedkoper dan een notaris ->

Waarom betaalt DLP bv uw notariele akte van erfopvolging van 400 euro?

Peter Louwies

23 May 2023

dlp betaalt notariele akte van erfopvolging van 400 euro

De nieuwe wetgeving verplicht de erfgenamen in de feiten om op twee plaatsen een attest erfopvolging aan te vragen, eentje bij de FOD en eentje bij een notaris. De aanvragen moeten op beide plaatsen opgevolgd worden. Bovendien maken de banken het vrijmaken van de rekeningen steeds moeilijker door een onpersoonlijke en afstandelijke service. Zonder opvolging kan het gebeuren dat het notariaat laattijdig een attest aflevert, en dat de bank laattijdig de lijst 201 bezorgt.

Wij ontzorgen de erfgenamen totaal, zodat zij zorgeloos kunnen tijd maken voor het verwerken van het overlijden. Wij verzamelen de juiste informatie en vragen uw attest erfopvolging aan zowel bij de FOD als bij een notaris van uw keuze. Wij volgen de twee aanvragen op zodat er tijdig een aangifte- successie kan worden opgesteld. Wij voorkomen hierdoor boeten, en belastingverhogingen voor laattijdigheid, en verhoogde kosten bij notariële akten na zes maanden.

Wij betalen de notaris. Wij begeleiden u verder in het vrijmaken van de bankrekeningen en zorgen voor juridisch correcte aangifte-successie.

Wij rekenen 50% aan van het barema notaris INCLUSIEF attest erfopvolging en inclusief BTW. ZIE FOLDER EN/OF WEBSITE www.aangifte-successie.be

Onroerend goed: sinds 1 juli 2022 altijd notariële akte van erfopvolging nodig

Sinds 1 juli 2022 (art. 40 Wet Hervorming Goederenrecht van 04.02.2020) heeft u altijd een notariële akte van erfopvolging nodig wanneer er zich in de nalatenschap een onroerend goed bevindt. Wat is het verschil tussen een attest en een akte van erfopvolging? Waarvoor heeft u deze documenten nodig? Wat zijn de gevolgen wanneer u de akte van erfopvolging voor onroerende goederen niet laat opmaken? Moet u nu wachten op die akte vooraleer u toegang krijgt tot de bankrekeningen van de overledene?

Belang. Bij een overlijden is een belangrijke eerste stap het verkrijgen van een attest of akte van erfopvolging, in de praktijk ook een erfrechtverklaring genoemd. Dit attest of deze akte van erfopvolging benoemt wie erfgerechtigd is. Op grond van het attest of de akte van erfopvolging kunnen de banken onder andere de rekeningen van de overledene vrijgeven en de tegoeden verdelen. In samenloop met minderjarige erfgenamen gelden wel nog andere vereisten. U heeft dit document ook in vele andere omstandigheden nodig, bv. om bij de verkoop van de auto van de overledene aan de koper te bewijzen dat u daartoe bevoegd bent.

Geen aanvaarding. We kiezen hierboven uitdrukkelijk voor de term erfgerechtigde, de persoon die een roeping heeft tot de nalatenschap, maar die nog niet noodzakelijk de nalatenschap heeft aanvaard. Een erfgenaam is dan de erfgerechtigde die de nalatenschap aanvaard heeft. Het aanvragen van het attest van erfopvolging houdt geen aanvaarding van de nalatenschap in. Als u op grond van het attest de tegoeden van de overledene opvraagt, heeft u wel een daad van aanvaarding gesteld.

Attest. Een attest van erfopvolging kunt u kosteloos verkrijgen bij het kantoor Rechtszekerheid (RZ) van de woonplaats van de overledene (art. 1240bis BW) . U vraagt het attest aan via een online tool op de website van de FOD Financiën. Na ongeveer vier weken ontvangt u het attest. Het attest is kosteloos, maar in een aantal gevallen is het kantoor RZ onbevoegd om het af te leveren. Dat is het geval wanneer er een huwelijkscontract bestaat of een testament, wanneer er tussen de erfgenamen giften of een contractuele erfstelling gebeurd zijn en wanneer er een onbekwame erfgerechtigde (minderjarig of meerderjarig onder bewind) aanwezig is. Zelfs als de overledene gescheiden was, maar ooit een huwelijkscontract heeft gesloten én de ex-echtgenoot nog in leven is, is het kantoor RZ onbevoegd om een attest af te leveren. Wanneer het kantoor RZ onbevoegd is, moeten de erfgerechtigden een attest of akte van erfopvolging door een notaris laten opmaken.

Akte. Het notariële attest of de notariële akte van erfopvolging heeft dezelfde bedoeling als het attest afgeleverd door het kantoor RZ. Een belangrijk nadeel, is wel dat er kosten gepaard gaan met de opmaak en aflevering ervan (± € 300 tot € 500). Die kost kan nog in belangrijke mate toenemen, bv. als de overledene een testament heeft opgesteld.

Onroerend goed. De wetgever wil nu een publiciteit (de overschrijving op het hypotheekkantoor) invoeren voor onroerende eigendomsovergangen bij overlijden. Dit gebeurt via een notariële akte van erfopvolging, waarin moet worden vastgesteld dat een persoon een onroerend zakelijk recht heeft verkregen ter zake des doods (art. 3.30, §1, 7° BW) . Zodra een nalatenschap, opengevallen na 1 juli 2022, een onroerend goed bevat, zal een akte van erfopvolging noodzakelijk zijn. Deze akte zal dan minstens vermelden welk(e) onroerend(e) goed(eren) tot de nalatenschap behoren en welke erfgerechtigden geroepen zijn deze goederen te verkrijgen. Het gegeven dat de overledene een onroerend goed heeft nagelaten, heeft echter niet voor gevolg dat het kantoor RZ onbevoegd is om een attest af te leveren.

Sanctie? Op zich zijn er geen sancties als u de akte van erfopvolging voor de onroerende goederen in de nalatenschap niet zou laten opstellen. De overschrijving en dus de akte van erfopvolging is wel noodzakelijk voor alle latere eigendomsoverdrachten met betrekking tot de geërfde
onroerende

zullen de erfgenamen de woning dus niet kunnen verkopen totdat alsnog deze akte wordt opgesteld. Hoe langer u wacht met het opstellen van de akte van erfopvolging, hoe moeilijker dit wordt. Bovendien heeft de wetgever een incentive toegevoegd: als u de akte van erfopvolging voor onroerende goederen binnen de zes maanden na het overlijden opstelt, zijn de kosten hiervoor beduidend lager.

Bankrekeningen. U moet niet wachten op de notariële akte van erfopvolging vooraleer u de bankrekeningen kunt laten deblokkeren. Vooreerst is het nog steeds mogelijk dat u, wanneer het kantoor RZ niet onbevoegd is, een (kosteloos) attest van erfopvolging opvraagt. Dit attest verkrijgt u

binnen een periode van vier weken en kunt u reeds gebruiken voor de vrijgave van de bankrekeningen. Daarnaast kan de notaris ook een voorlopig attest of voorlopige akte van erfopvolging afleveren, zonder vermelding van de onroerende goederen. De akte voor de onroerende goederen kan dan later afgeleverd worden, wanneer alle werkzaamheden uitgevoerd zijn.

De erfgerechtigden kunnen in veel gevallen bij het kantoor Rechtszekerheid gratis en binnen een termijn van vier weken een attest van erfopvolging verkrijgen, waarmee ze onder meer de bankrekeningen kunnen laten deblokkeren. Als de nalatenschap een onroerend goed bevat, dan moet u echter verplicht een notariële akte van erfopvolging laten opmaken. Dat betekent niet dat u op de notaris moet wachten om de bankrekeningen te deblokkeren, want het kantoor Rechtszekerheid kan nog steeds een attest afleveren. Er zijn geen sancties als u de akte niet laat opstellen, maar u kunt het onroerend goed niet overkopen vooraleer u over de akte beschikt. De akte onmiddellijk laten opstellen is ook goedkoper.

Bronvermelding: Tips en Advies

DLP bv
aangifte-successie/aangifte erfbelasting Peter Louwies
Sprinkelestraat 97
3690 Zutendaal

BE0658.811.825

info@aangifte-successie.be

Stel uw vragen, geef uw feedback en ontvang hulp

ADRES

Sprinkelestraat 97 3690 Zutendaal

Contactgegevens

info@aangifte-successie.be

+32 477 18 54 53

Maak nu jouw afspraak

Stel hieronder jouw vragen over nabestaandenzorg en successie/nalatenschap aangifte.

DLP - site door subliweb.be